P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Jesus med tornekronen

Hva gjorde Jesus for å vinne ditt hjerte?

Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.

 

Disse kjente versene er toppunktet i den siste delen av Jesajaboken i Bibelen som kalles Guds trøstebok. Trøst, trøst mitt folk! Slik starter Trøsteboken i kapittel 40, som varer helt til kapittel 66 i Jesaja. Her finner vi mange trøstende og lindrende ord, gitt til Israelsfolket. Men Guds Ord er levende og virksomt, så disse trøstens ord er også gitt til deg og meg. Kapittel 53 regnes ikke bare som toppunktet i Trøsteboken, men også for høydepunktet i hele den gammeltestamentlige profeti. Og det er nettopp her vi befinner oss. På toppen av Moria-fjellet. Stående ved foten av et kors ute på Golgata. Med blikket festet på Jesus - såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.

 

Hva gjorde Jesus for å vinne ditt hjerte? Jo, han lot den skyld som lå på deg og meg, ramme seg selv. Han kjøpte oss fri med sitt eget blod. Dere er dyrt kjøpt, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 6,20. Prisen Jesus måtte betale for å kunne tilgi våre synder var høy. Det kostet ham blod og smerte. Han måtte smake det å bli mishandlet og plaget.

 

Filmen The Passion of the Christ av Mel Gibson som kom i 2004, skildrer den menneskelige lidelsen Jesus måtte gjennomgå på en sterk og gripende måte. Jødene hadde et tak på 40 piskeslag. Men et slikt tak på antall piskeslag hadde ikke romerne. Det å bli hudstrøket av dem, slik Jesus ble, betydde for mange å bli pisket til døde. Han ble mishandlet og han ble plaget, leste vi. Her tar i hvert fall ikke Jesaja for hardt i. Jesus ble mishandlet på det groveste.

 

For å forstå hvorfor Jesus måtte gjennomgå dette, trenger vi å se på noe grunnleggende i Guds Ord – nemlig hvordan synd blir tilgitt. Hebreerne 9,22 sier det klart og tydelig: Uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. For at våre synder skal bli tilgitt, må blod bli utgytt. Noen må bøte med livet. Noen må dø. Derfor ofret jødene dyr i Tabernaklet, og derfor innsatte Gud prestetjenesten blant Israelsfolket. Og derfor døde Jesus på korset. I den gamle pakt måtte en betale med blodet fra bukker og geiter. Denne betalingsmetoden er foreldet. I den nye pakt er det bare en måte å betale på. Det er å betale med Jesu blod.


For i Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom (Ef 1,7). Jesus gav avkall på sitt eget, det å være Gud lik. Han tok en tjeners skikkelse på seg og fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Alt dette gjorde Jesus for å vinne ditt hjerte.