P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Kan vi stole på NT? Er dette virkelig Guds Ord og Guds tale til oss i dag? Svaret er ja! NT er Guds eget Ord til oss, men formidlet gjennom mennesker som Gud selv hadde valgt ut til denne gjerningen.

 

I den forrige artikkelen skrev vi litt om Det Gamle Testamente (GT). I dag skal vi se litt nærmere på den andre halvdelen av Bibelen, nemlig Det Nye Testamente (NT). Mens GT ble til over en periode på minst 1000 år, ble de nytestamentlige skriftene til i løpet av et halvt århundre: Fra ca år 50 til 100 e.Kr.

Hovedsaken i NT er historien om Jesus, Guds Sønn - både hans liv, hans død og hans oppstandelse. Mens GT peker framover mot dette som en gang skulle skje, bekrefter NT at det gikk som GT tidligere hadde varslet. Slik knyttes de to delene av Bibelen sammen som profeti og oppfyllelse.
 
Ni forskjellige forfattere har gitt oss de skriftene som i dag utgjør NT: Paulus, kristendomsforfølgeren som ble misjonær, har skrevet tretten av bøkene i NT. Apostelen Johannes står bak fem av skriftene. Apostelen Peter har skrevet to brev. Og den eneste ikke-jødiske forfatteren er den greske legen Lukas. Også han står bak to av skriftene i NT: Lukasevangeliet og Apostlenes Gjerninger. Det er ellers interessant å tenke på at to av Jesu brødre skriver hvert sitt brev i NT, nemlig Jakob og Judas. De ble frelst ved troen på at deres egen storebror virkelig var verdens Frelser! Og dette forkynner de nå videre til andre.
Endelig har Matteus og Markus gitt oss hvert sitt evangelium, mens Hebreerbrevet sannsynligvis er skrevet av en person som ser ut til å være ukjent for oss.
 
NT forkynner evangeliet om Jesus på forskjellige måter: Vi har beretninger som gjør oss kjent med Jesu liv og gjerning, og hvordan den kristne tro spredte seg den første generasjonen etter hans død: Fire evangelier og Apostlenes Gjerninger. Dette er de fortellende skriftene i NT.
Videre har vi brevlitteraturen, skrevet av de forskjellige apostlene, som forklarer og fortolker historien om Jesus og setter den inn i en læremessig sammenheng: Hvorfor skjedde dette? Og hva det betyr for oss i dag.
Så avsluttes NT med en helt spesiell bok: Johannes Åpenbaring. Dette er et profetisk skrift som i bildetale åpner noen av framtidens hemmeligheter for oss.
 
Kan vi stole på NT? Er dette virkelig Guds Ord og Guds tale til oss i dag?
Svaret er ja! NT er Guds eget Ord til oss, men formidlet gjennom mennesker som Gud selv hadde valgt ut til denne gjerningen.
- Jesus sier om seg selv: Slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg. Joh 8,28
- Og om apostlene sier Jesus: Den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Luk 10,16
 
NT inneholder troverdige ord. Og troverdige ord skal tas imot, ikke forkastes. Derfor skulle vi gjøre slik de gjorde i Tessaloniki:
- Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds Ord, som virker med kraft i dere som tror.1 Tess 2,13
 
Ikke rart at Paulus takker Gud!
 

TIL ETTERTANKE:

 

- Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre min vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Joh 7,16-17